"Islamska sehara" Selam Alejkum

Menü
Einloggen
Suche
[ Neue Beiträge · Teilnehmer · Forumregeln · Suche · RSS ]
  • Seite 1 von 1
  • 1
Moderator in diesem Forum: pazarska-sehara  
Islamska Sehara » Testkategorie » Islam & Porodica » Supruge, a ne ljubavnice
Supruge, a ne ljubavnice
pazarska-seharaDatum: Nedelja, 2009-02-15, 6:45 PM | Nachricht # 1
Administratorka
Gruppe: Administratoren
Nachrichten: 447
Ruf: 0
Status: Offline
Islam nije taj koji je prvi uveo instituciju poligamije, jer historijski je potvrđeno da je poligamija očita pojava koju je čovječanstvo poznavalo od starih vremena tako da je bila još u vrijeme faraona, a najpoznatiji faraon uopće je bio Ramzes II. On je imao osam žena kao i desetine robinja i onih sa kojima se naslađivao. Sa njima je dobio više od stotinu i pedeset dječaka i djevojčica, a imena njegovih žena, robinja i onih sa kojima se naslađivao, kao i djece se nalaze uklesana u zidu hramova sve do dan danas.

Najpoznatija njegova žena je bila prelijepa kraljica Nefertari (Nefertita), zatim joj slijedi, po redu i ugledu, kraljica Isanefer ili Izisnefer, ona je ujedno bila mati njegovog sina kralja Murentibaha, koji je naslijedio vlast nakon smrti svoga oca i starije braće. Takođe se prenosi da je Faraon iz Musaovog a.s. vremena imao nekoliko žena od kojih je i Asija V, a bila je njegova amidžišna. Ali nije imala poroda s njim, zbog čega je usvojila i odgojila Musaa a.s. – neka je na našeg Vjerovjesnika i na njega mir i blagoslov. Pa je rekla Faraonu o dojenčetu, Musau, kojeg su sluškinje izvadile iz sanduka dok je plutao po rijeci Nilu:
''On će biti radost i meni i tebi! Ne ubijte ga, možda će nam od koristi biti, a možemo ga i posiniti'.'' (Sura El-Qasas, 9) Poligamija je bila poznata i u vrijeme oca svih vjerovjesnika, Ibrahima Halilurrahmana, prijatelja Milostivog – neka je slavat i selam na našeg Vjerovjesnika i na njega. Hadžer mu je rodila, sina kojeg je htio prinijeti kao žrtvu, Ismaila, djeda Arapa, alejhis-selam. Dok mu je Allah od Sare poklonio Ishaka alejhis-selam. Allahov vjerovjesnik, Jakub, sastavio dvije sestre – kćerke od njegovog dajdže Labana, a to su Leja i Rahela, [1], kao i dvije njihove robinje, tako da je imao četiri žene istovremeno. Od njih je dobio potomke, (esbat), i to jedanaestero djece, uz napomenu da je dobio i Jusufa u, a njegova mati je bila Rahela, koja je ujedno bila i najdraža Jakubova žena. Takođe mu je rodila i Benjamina, nakon Jusufa u. * * * Davud uje imao nekoliko žena kao i veliki broj robinja, kao što je i njegov sin Sulejman imao nekoliko žena i robinja. Ono što je veoma važno da napomenemo ovdje od onoga što su jevreji podmetnuli – Allah ih ubio – od odvratnih izmišljotina i sramnih laži o časnom vjerovjesniku Davudu u. Kažu je bio zaveden ljepotom jedne žene od njegovih vojnih vođa kojeg je poslao na bojno polje ne bi li poginuo te da se oženi njegovom udovicom koju je priželjkivao!! Ovo je niska izmišljotina za koju su veliki mufesiri – od njih i imam Ibn Kesir t – potvrdili da je lažna, kao i to da je od israilijata, koje treba odbaciti i ne osvrtati se na njih.[2] Vjerovanje u nepograšivost vjerovjesnika – alejhimus-selam – je od temeljnih osnova vjere. A onaj ko ih potvara namjerno i kalja njihove moralne vrijednosti je čisti nevjernik koji izlazi iz vjere – da nas Allah sačuva od toga. Davud i Sulejman su imali mnogo žena i desetine robinja, tako da je nemoguće sebi predstaviti sliku da je nekom od njih bila potrebna druga žena. Nije bio Davud Allahov Vjerovjesnik, koji je postio dan a dan mrsio, takav da bi kukavički pravio spletke kako bi se riješio vojskovođe te da se oženi njegovom udovicom.!!! * * * Poligamija je takođe bila raširena na Arapskom poluotoku prije islama. Imam Buharija – t – prenosi sa svojim lancem prenosilaca da je Gejlan Seqafi primio islam a imao je deset žena, pa mu je Vjerovjesnik – e– rekao: ''Izaberi od njih četiri.'' Ebu Davud – t – prenosi svojim lancem prenosilaca da je 'Umejre Esedi t rekao: ''Primio sam islam a imao sam osam žena, pa sam to spomenuo Vjerovjesniku – e – na što je rekao: ''Izaberi od njih četiri.'' Imam Šafija – t – u svom 'Musnedu' kaže: ''Obavijestio me je onaj koji je čuo od Ibn Ebi Zijada da je čuo od Abdu-l-Medžida, on od Ibn Sehla, on od Abdu-r-Rahmana b. Avfa b. Harisa, a on od Nevfela b. Muavije Dejlemija da je rekao: ''Primio sam islam a imao sam pet žena, pa mi je Allahov Poslanik e rekao: ''Izaberi od njih četiri koje


„Koliko veliki broj dokaza ima na nebesima i na Zemlji, a ljudi pored njih ne razmišljajući prolaze i okreću glave.“ ( 105. Kur'an )
 
pazarska-seharaDatum: Nedelja, 2009-02-15, 6:47 PM | Nachricht # 2
Administratorka
Gruppe: Administratoren
Nachrichten: 447
Ruf: 0
Status: Offline
hoćeš, a od jedne se rastavi.'' Buharija u poglavlju En-Nikah (Brak) prenosi da je Vjerovjesnik – e – pobratimio Abdu-r-Rahmana b. Avfa sa S'adom b. Avfom El-Ensarijem. A ensarija je imao dvije žene te mu je predložio da mu dadne jednu od njih dvije, pa mu je Abdu-r-Rahman b. Avf rekao: ''Neka ti Allah podari berićeta u porodici i imetku... pokaži mi gdje je tržnica...'' * * *

Poligamija je bila opće poznata kod naroda slavenskog porijekla. To su današnji narodi koji se zovu, rusima, srbijancima, česima, slovacima, a obuhvata i većinski dio stanovnika Litvanije, Estonije, Makedonije, Rumunije, i Bugarske. Takođe je bila poznata među germansko-saksonskim narodima kojima pripada većina stanovnika Njemačke, Austrije, Švicarske, Belgije, Holandije, Danske, Švedske, Norveške i Engleske...itd. Moguće je primijetiti da je poligamija bila i ostala proširena među plemenima koja ne pripadaju islamu, kao što su idolopoklonička plemena u Africi, Indiji, Kini i Japanu i nekim drugim krajevima u jugo-istočnoj Aziji. * * * Doktor Muhammed Fuad Hašimi kaže: ''Crkva je sve do sedamnaestog vijeka priznavala brak sa više žena.''[3] Osim toga, ne postoji direktan (eksplicitan) dokaz u bilo kojem od četiri Evanđelja koji bi zabranjivao poligamiju. Ali ono što se desilo u svemu tome jeste da su neki evropski idolopoklonički narodi zabranjivali poligamiju u svojim običajima. Kažemo neki narodi jer smo spomenuli da je poligamija bila proširena među većinom tadašnjih naroda. Međutim kada je ova manjinska skupina, koja je zabranjivala poligamiju, prešla na kršćanstvo, nametnuli su svoje drevne običaje ostalim kršćanima. Tokom vremena ljudi su počeli smatrati zabranu poligamije kao osnovnu stvar svoje vjere kršćanstva, iako se radilo o starom drevnom običaju kojeg su jedni među njima uspjeli nametnuti drugima tokom vremena. Mi pozivamo sve one koji se suprostavljaju poligamiji da nam donesu bar jedan jasan i direktan dokaz iz Evanđelja, koji ujedno predstavljaju Novi zavjet, o zabrani poligamije. Što se tiče Starog zavjeta ili Tevrata, u njemu se nalaze očiti i jasni dokazi o dopuštenosti višeženstva u vjeri Ibrahima Halilurrahmana, Ishaka i Jakuba, kao i u Davudovom i Sulejmanovom zakonu i zakonu drugih vjerovjesnika koji su slani Izraelićanima – neka je na našeg Vjerovjesnika i na njih salavat i selam... Takođe sociolozi i historičari, od kojih je Vester Mark, Hobhos, Hiler, Generberg i drugi, primjećuju da se poligamija nije raširila osim među narodima koji su dostigli određeni stupanj civilizacije. A to su bili uglavnom narodi koji su se stabilizirali i nastanili u dolinama rijeka i mjestima obilnih kiša, tako da su nastale velike društvene zajednice koje su se bavile obradom zemlje i stočarstvom umjesto ribolova, sakupljanjem šumskih plodova i obradon zemlje na primitivan način. U početnom stadiju razvoja društva vladao je sistem jedinstvene porodice kao i monogamije tj. jednoženstva. Isti sociolozi i historičari smatraju da se ustanova poligamije (uvijek) širi od onog trenutka pa na dalje kada socijalne zajednice uznapreduju i kada se razvije civilizacija u cijelom svijetu. Svjedočenje sviju njih – iako nisu bili muslimani – je najjači odgovor onima koji se suprotstavljaju poligamiji i koji druge dovode u zabludu, koji tvrde da je njeno vrijeme prošlo i iskorijenjeno. * * *


„Koliko veliki broj dokaza ima na nebesima i na Zemlji, a ljudi pored njih ne razmišljajući prolaze i okreću glave.“ ( 105. Kur'an )
 
pazarska-seharaDatum: Nedelja, 2009-02-15, 6:47 PM | Nachricht # 3
Administratorka
Gruppe: Administratoren
Nachrichten: 447
Ruf: 0
Status: Offline
­Dakle, poligamija je bila raširena i poznata na svim stranama svijeta prije nego što je poslan Vjerovjesnik Muhammed – e – kao milost svjetovima. Poligamija je bila prisutna bez ikakvih ograničenja, granica ili prepreka, tako da nije postojala maksimalna granica u broju žena ili onih sa kojima su uživali, kao što je pojašnjeno kroz prethodne primjere. Kao što nije postojao uslov da čovjek bude pravedan prema svojim žena, ili da dijeli između njih podjednako ono što posjeduje – kao što je to naredio islam. Pa zar nakon što je veličanstveni islam naredio milost, pravdu i jednakost među suprugama, te ograničiobroj supruga na četir, te zabranio poligamiju ako postoji bojazan da muž neće biti pravedan – istupi grupa neznalica koji se suprotstave ovoj instituciji?! Da li je razumno da nam dođe milost sa neba a mi je ne prihvatimo od Milostivog i Samilosnog?! Predislamske neznabožačke zajednice su bile preplavljene nepravdom, zločinima i razvratom u javnosti i tajnosti. Žena je uvijek bila ona nad kojom se vršilo nasilje. U svim ovim društvima muškarci (muževi) su provodili većinu svog vremena u zagrljaju onih koje su isticale crvene zastave , kući bi se vraćao iscrpljen i umoran, bez snage, praznih džepova i sredstava za život. Žena nije smjela da se pobuni ili da ga pokudi za to što radi. Neki su znali provoditi mjesec iza mjeseca kod ljepše žene, darujući njoj i njenoj djeci novac i poklone, dok druga ili druge i njihova djeca nisu smjeli progovoriti niti jednu riječ na ovu otvorenu nepravdu. Da li je moguće reći za islam, vjeru koja je došla uvjetujući pravdu, milost, dobročinstvom i davanje počasti prema svakoj ženi i djetetu podjednako, da je isti kao i ostali zakoni i vjere. Da li ćemo, ako nam dođu ovakva pravila, odbiti ih i usprotiviti se Allahovom zakonu i zakonu Njegovog Poslanika e, kao i cijeloj vjeri?! Zaista, nisu oči te koje osljepljuju, nego osljepljuju srca koja su u crnim grudima!!

„Koliko veliki broj dokaza ima na nebesima i na Zemlji, a ljudi pored njih ne razmišljajući prolaze i okreću glave.“ ( 105. Kur'an )
 
Islamska Sehara » Testkategorie » Islam & Porodica » Supruge, a ne ljubavnice
  • Seite 1 von 1
  • 1
Suche:

Unsere Umfrage
Kako vam se svidja nasa Islamska Sehara
Antworten insgesamt: 152
Mini-Chat
Freunde
Statistik

Copyright MyCorp © 2019
Kostenlos Homepage erstellen mit uCoz